Prosjektrapporter

 

Prosjekt nr. Prosjekt Søker
Prosjekter avsluttet 2019
2014-21 Bildedata fra droner og fly i skogbruksplanleggingen. Norskog-rapport, NMBU-rapport Norskog
     
     
     
     
     
     
     
     

Prosjekter avsluttet 2018

Prosjekt nr. Prosjekt Søker
2012-39

Gjødsling av skog: Effekter på volum, biomasse, karbonbudsjett og økonomi.

NIBIO-rapport, Norskog-rapport, Sluttrapport til Fondet.

Norskog
2016-10 Lokal foredling av hjortevilt Skogkurs
2015-46 Utredningsprosjekt om rammevilkår for norsk industrietablering (AgriAnalyse) Norges Skogeierforbund, Norskog og Statskog
2015-01

Langsiktige økonomiske effekter av beiteskader. 

Norskog-rapport, Treteknisk oppdragsrapport, Beiteskade verdikalkulator

 

Norskog
2017-23 Økonomiske konsekvenser av ulv for inntekter fra småviltjakt Glommen Skog
2018-42 Sporløs kjøring Skogkurs og Mjøsen Skog
2018-07 Ordførere for tre Viken Skog
2016-44 Gjødslingsforsøk i skog med aske og nitrogen, Poster IBFRA conference sept 2018 Viken Skog
2016-42 Bioøkonomi - skogbrukets bidrag med klimaløsninger Norges Skogeierforbund, Norskog og Statskog
2015-13 Prosjektrapport: Standard/veileder for ungskogpleie, Standard ungskogpleie, Rapport spørreundersøkelse Skogkurs
2015-45 Skogbehandling for økt volumproduksjon i gran og furu_NIBIO rapport Mjøsen Skog
2014-33 Verktøy for flaskehalsanalyser Norges Skogeierforbund
2014-27 Foredling av tømmerkvalitet på Vestlandet​ Vestskog
2014-24 Utvikling av VSYS VirkesHandel Glommen Skog
2017-45 Kunnskapsgrunnlag for vurdering av hensyn til truete arter i skog Norges Skogeierforbund og Norskog

 

Prosjekter avsluttet 2017

Prosjekt nr. Prosjekt Søker
2015-40 Råte i granbestand 20 år etter selektiv hogst Statskog
2014-23 Alder og metodebetinget beskyttelse av små granplanter mot gransnutebiller (ALVOGRAN) Norges Skogeierforbund
2016-28 Forenkling av kartlegging av livsmiljøer etter MiS-metoden og etablering av nøkkelbiotoper i kystområder Norges Skogeierforbund
2013-41 Toppskader og stammekvalitet i unge bestand Norges Skogeierforbund
2016-25 Pilotprosjekt for bæreevneklassifisering Norges Skogeierforbund
2016-12 Viktige strukturer i norsk skog Norges Skogeierforbund
2015-09 Elgforvaltning i nytt lys med ulv Utmarksavd Akershus og Østf.
2015-42 Utviklingstiltak og implementeringsscenarier for å redusere kostnader innen videretransport (videreføring av prosjekt 2014-29: Mulighetsstudie for lavere transportkostnader) Norges Skogeierforbund
2013-40 FriskGran - Friske granplanter til foryngelse av skog Det Norske Skogselskap
2015-29 Bruk av fotoweb ved automatmåling av tømmer Viken Skog
2013-12 Storsagbruk på Vestlandet - moglegheitsstudie Vestskog
2015-47 Forprosjekt - Markfuktighetskart for skogen i Norge Norges Skogeierforbund og NORSKOG
2016-08 Videreutvikling av Geoskog som prognoseverktøy Viken Skog
2014-25 Tiltak i tett eller forsømt skog - ny veileder Skogkurs
2015-08 Hønsehauken i skog- og kulturlandskap Norges Skogeierforbund
2015-22 Skattefaglig beslutningsverktøy Skogkurs
2013-38 BioCarb+ AT Skog
2013-37 ReShip AT Skog og Viken Skog
2010-43 Informasjonsmateriell om skogbruk og biologisk mangfold Norges Skogeierforbund og Norskog
2015-30 Skogbeskatning som virkemiddel Norskog, Norges Skogeierforbund og Statskog
2015-48 Skogbehandling for verdiproduksjon i et klima i endring_NIBIO Rapport, Info om rapporten hos NIBIO Norges Skogeierforbund og Norskog

 

Prosjekter avsluttet 2016
Prosjekt nr. Prosjekt Søker
2013-22 Norsk viltkjøtt - helt eller stykkkevis og delt NORSKOG
2013-39 Grov topp NORSKOG
2012-34 Standardheving av skogbrukets veinett Glommen Skog
2013-44 Optimalisert gjødsling i skogplanteskoler Norges Skogeierforbund
2013-35 CENBio - link til deres hjemmeside Norges Skogeierforbund
2011-10 Trelast med høyere styrke og stivhet - Tresterk Viken Skog
2011-23 Effektive riggemetoder og montering av bærekabel, fast bærekabel NORSKOG
2014-29 Mulighetsstudie for lavere transportkostnader Norges Skogeierforbund
2014-37 Effektiv virkestransport på jernbane Norges Skogeierforbund
2016-11 Utvikling av utstyr for skogsbilvei (Groundeco) Viken Skog

 

Prosjekter avsluttet 2015
Prosjekt nr Prosjekt Søker
2012-44  Hogsttidspunkt for gran på Vestlandet NORSKOG
2013-36 Infrastrukturprogam i kystskogbruket Skognæringa Kyst
2014-35 Industriell verdikjede NORSKOG
2010-35 Stive sammenføyninger i store telastkonstruksjoner_publiseringsoversikt Norges Skogeierforbund
2011-33 Wood - Energy, Emissions and Experience Norges Skogeierforbund
2013-13 Bedre planlegging av skogsdrift Skogkurs
2010-32 Taksering av ungskog med flybåren laserscanning etter arealmetoden Viken Skog
2012-47 Nytt driftssystem i mellomvanskelig terreng-rapport / Sluttrapport Norges Forskningsråd Mjøsen Skog
2011-22 Skognæringa Kyst Skognæringa Kyst
2014-26 Dokumentasjon av miljøverdier i nøkkelbiotoper basert på MiS Norges Skogeierforbund og NORSKOG
     

 

 

Prosjekter avsluttet 2014
Prosjekt nr Prosjekt Søker
2013-11 Utfordringer og mulige tiltak for revitalisering av skognæringen i Norge Norskog m.fl.
2010-11 VerdiVekst Mjøsen Skog
2012-09 Standard for markberedning i Norge Skogkurs
2012-20 Kunnskapsutvikling HiST - for videre industriell innovasjon med tre Tresenteret i Trondheim
2012-35 Stormskader, skogbehandling og beredskapsplaner - sluttrapportering gjennom flere rapporter og materiale; Prosjektrapport beredskap , Prosjekthefte , Oppdragsrapport S&L 01/2014 , Oppdragsrapport S&L 02/2014 , Masteroppgave , Klimaendringer og betydning for skogbruket - rapp. Meterologisk Inst. Skogbrand
2010-42 Klimatilpasset gran i Midt-Norge Allskog
2011-32 Kvalitet og kvalitetskrav for skogplanter Norges Skogeierforbund
2011-39 Beitetaksering for elg Glommen Skog

 

Publisert / oppdatert dato: 14.07.2016