Prosjektrapporter

 

Prosjekter avsluttet 2023
Prosjekt nr Prosjekt Søker
2020-29 Tenk Tre – fase 2 Prosjektrapport Norges Skogeierforbund og Norskog
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Prosjekter avsluttet 2022

Prosjekt nr Prosjekt Søker
2020-30

Elektronisk målebok for registrering av tilstand og vedlikeholdsbehov på skogsbilveier – forprosjekt

Prosjektrapport   Sammendrag

Skogkurs
2018-39 Sporløs kjøring - veileder. Sammendrag og link til sluttrapport Skogkurs
2019-24 Analyse av avvirkningsmulighetene i Norge - NIBIO-rapport   Sluttrapport NSF og Norskog
2018-40

Nøyaktighet og nytteverdi av SR16-data på bestandsnivå i skogbruksplanleggingen - Prosjektrapport

Norskog, AT Skog, Glommen Mjøsen Skog og Viken Skog
2019-14 Tilførsel av (Amorf) silika fører til økt motstand mot snutebilleangrep og økning i biomasse for granplanter  Sluttrapport Glommen Mjøsen Skog
2017-14 Bæreevneklassifisering for skogsbilveier Prosjektrapport  Sammendrag NSF og Norskog
2017-46 Evaluering av fjernanalysedata som forhåndsinformasjon ved MiS-kartlegging etter NiN  Prosjektrapport  Sammendrag Glommen Mjøsen Skog
2019-26 Lære med skogen med ny læreplan Prosjektrapport Skogkurs
2019-41 Skogbruksplanen - veikart til kompetanse og verdiskaping Sammendrag Skogkurs
2020-45 Foods of Norway - Oppskalering av gjær og feltforsøk med laks og smågris Prosjektrapport Viken Skog
2020-49 Veileder i lukket- og selektiv hogst Prosjektrapport  Sammendrag  Veileder Skogkurs
2020-51 Barkbilleskader overvåket med Sentinel-2  Prosjektrapport  Sammendrag NSF og AT Skog
2021-21 Lydproblematikk i KL-tre konstruksjoner Prosjektrapport Viken Skog
     
     

                               

 

Prosjekter avsluttet 2021

Prosjekt nr

Prosjekt Søker
2017-52 Integrert plantevern i skog Skogkurs
2017-42 Andre takstomdrev med arealbasert lasertakst – mulighet for gjenbruk av prøveflatedata  - sluttrapport Viken Skog
2018-38 Markberedning og plantebeskyttelse på Vestlandet - muligheter og effekter - sluttrapport AT Skog
2019-15 Kulturforyngelse av furu - veileder Skogkurs
2019-31

Styrket politikk for bioøkonomi - Sluttrapport / Notat industrielle rammebetingelser / Notat klimavennlig materialbruk

Norges Skogeierforbund og Norskog
2017-39 Lukkede hogster - produksjon, foryngelse og økonomi  NIBIO-rapport  Sammendrag Norskog og Glommen Mjøsen Skog
2019-28 Arts- og naturtypekartlegging og skogbrukets hensyn til biologisk mangfold  Prosjektrapport: Sammenligning av gamle og nye MiS-registreringer i Follsjå-området NIBIO-rapport  Norges Skogeierforbund og Norskog
2018-34 Bruer - Skogkurs veileder Sammendrag  Sluttrapport  Skogkurs
2017-48 Forbedring av volumfunksjoner ved hjelp av hogstmaskinmålinger  Prosjektrapport  Sammendrag Allskog
2017-41 Aldersuavhengig bonitering med bruk av historiske flybilder   Prosjektrapport Allskog
2019-52 Kartlegging av skogsvegene i 8 kommuner i Hedmark Prosjektrapport Glommen Mjøsen Skog
2019-13 Kartfesting av norsk gran naturlige utbredelse Prosjektrapport (NIBIO-rapport) Skognæringa Kyst
2018-36 Trelastutfall og økonomisk verdi fra granprovenienser på høy bonitet på Østlandet Prosjektrapport  Sammendrag Glommen Mjøsen Skog
2018-35 KL-Tre som erstatning for plattendekker Prosjektrapport  Vedlegg-forenklet klimaregnskap Viken Skog
2018-22 Kartlegging av ungskog som trenger ungskogpleie med Sentinel-1 og -2  Prosjektrapport Norskog

 

Publisert / oppdatert dato: 14.07.2016


Prosjekt nr Prosjekt Søker
Prosjekter avsluttet 2020
2017-10 Forebygging av barkgnagskader på gran i Sørøst-Norge. Kortrapport  Full rapport Faun Naturfarvaltning
2015-41 Optikom - optimal tømmertransport i kystnære områder. Sluttrapport Allskog
2016-50 Epigenetikk inn i skogbrukets planverktøy  Sammendrag Glommen Mjøsen Skog
2019-17 Ansvarsskogtyper i Norge Norges Skogeierforbund
2016-26 Fjellskoghogst - er dette en bærekraftig hogstform eller en susksessiv utarming av fjellskogen  Rapport    Sammendrag Norskog
2018-08 Brannsikkerhet i trebygg. Sluttrapport  Håndbok branntetting av gjennomføringer  Rapport branntest Viken Skog
2017-13 Innovativ resirkulering av sidestrømmer av bark og bioaske for å erstatte ikke-fornybare produkter ( ReBio)  Sluttrapport Viken Skog
2015-44 Plantekvalitet og etableringsevne: snutebiller og næringsstatus  Sluttrapport  Faktaark Sammendrag AT Skog og Viken Skog
2019-10 Tenk Tre - fase 1  Prosjektrapport NSF og Norskog
2020-32 Tilstand og utvikling i skog 2002-2017 for none utvalgte miljøegenskaper NIBIO-rapport NSF
2015-39 Karakterisering av nøyaktighet på bestandsdata i skogbruksplanen Prosjektrapport  Sammendrag Glommen Mjøsen Skog

 

 

 

Prosjekt nr. Prosjekt Søker
Prosjekter avsluttet 2019
2014-21 Bildedata fra droner og fly i skogbruksplanleggingen. Norskog-rapport, NMBU-rapport Norskog
2014-31 VVS - Vann, veier og skogsdrift Mjøsen Skog
2013-08 Erstatningsordninger ved båndlegging av skog Norskog
2016-21 Utmark som næring Skogkurs
2016-41 Virkeseksport og virkesmåling Norskog
2016-45 Bruk av Landskogstakseringens data for kostnadseffektiv planlegging i skogbruket Norskog
2017-40 Kostnadsfordeling av private veger Norskog
2018-21 Utvikling av jernbane- og havne-infrastruktur for eksisterende og framtidig industri i områder langs Sørlands- og Bergens-banen Norges Skogeierforbund
2016-27 Etablering av feltforsøk med Merit Forest, Ekovax og Conniflex som beskyttelse mot gransnutebiller Norges Skogeierforbund
2017-12 enerTre - Oppdragsrapport fra Treteknisk Allskog
2016-30 Fjernmåling av elgbeite Norskog
2016-43 Grøfting etter hogst på skogsmark  Sluttrapport  NIBIO-rapport Norm for grøfting Skogkurs
2017-09 Bonitering av skog i andre omdrev av skogbruksplantakster basert på laser eller flybilder Viken Skog
2019-12 Evaluering av Bestway – støtteverktøy for planlegging av basveger Prosjektrapport Viken Skog
2017-29 Lager 12 - NorLines - Minstekrav U-verdi og innemiljø Prosjektrapport  Oppdragsrapport Treteknisk Viken Skog

Prosjekter avsluttet 2018

Prosjekt nr. Prosjekt Søker
2012-39

Gjødsling av skog: Effekter på volum, biomasse, karbonbudsjett og økonomi.

NIBIO-rapport, Norskog-rapport, Sluttrapport til Fondet.

Norskog
2016-10 Lokal foredling av hjortevilt Skogkurs
2015-46 Utredningsprosjekt om rammevilkår for norsk industrietablering (AgriAnalyse) Norges Skogeierforbund, Norskog og Statskog
2015-01

Langsiktige økonomiske effekter av beiteskader. 

Norskog-rapport, Treteknisk oppdragsrapport, Beiteskade verdikalkulator

 

Norskog
2017-23 Økonomiske konsekvenser av ulv for inntekter fra småviltjakt Glommen Skog
2018-42 Sporløs kjøring Skogkurs og Mjøsen Skog
2018-07 Ordførere for tre Viken Skog
2016-44 Gjødslingsforsøk i skog med aske og nitrogen, Poster IBFRA conference sept 2018 Viken Skog
2016-42 Bioøkonomi - skogbrukets bidrag med klimaløsninger Norges Skogeierforbund, Norskog og Statskog
2015-13 Prosjektrapport: Standard/veileder for ungskogpleie, Standard ungskogpleie, Rapport spørreundersøkelse Skogkurs
2015-45 Skogbehandling for økt volumproduksjon i gran og furu_NIBIO rapport Mjøsen Skog
2014-33 Verktøy for flaskehalsanalyser Norges Skogeierforbund
2014-27 Foredling av tømmerkvalitet på Vestlandet​ Vestskog
2014-24 Utvikling av VSYS VirkesHandel Glommen Skog
2017-45 Kunnskapsgrunnlag for vurdering av hensyn til truete arter i skog Norges Skogeierforbund og Norskog
2012-29

Bærekraftig bruk av skogressursene_faglig sluttrapport.

 

Sustainable utilization of forest resources in Norway var et kompetanseprosjekt for næringen (KPN) og der det generelle formålet er å bidra til næringsrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanse-oppbygging i norske forskningsmiljøer, innenfor tema med stor betydning for utvikling av næringslivet i Norge. Prosjektets primære mål var å bidra til bedre utnyttelse av skogressurser og produksjonsressurser samt å bidra til færre konflikter mellom miljøhensyn og skogsdrift i normalt og bratt terreng. 

 

Norges Skogeierforbund og Norskog
2017-11 TreByggTørk - Uttørking av massivtrekontruksjoner etter vannskade Sluttrapport  Masteroppgave Testad & Åsbø 2017 Vitenskaplig artikkel Viken Skog

 

Prosjekter avsluttet 2017

Prosjekt nr. Prosjekt Søker
2015-40 Råte i granbestand 20 år etter selektiv hogst Statskog
2014-23 Alder og metodebetinget beskyttelse av små granplanter mot gransnutebiller (ALVOGRAN) Norges Skogeierforbund