Skogtiltaksfondet er skogeiernes felles forskningsfond etablert i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Skogtiltaksfondets hovedoppgave er å sikre brukerfinansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter som kan bidra til å utvikle norsk skogbruk. Fondet kan også bidra med støtte til fellestiltak i skog- og trenæringen.

Skogtiltaksfondet finansieres ved at alle skogeiere trekkes 1 krone pr. omsatt kubikkmeter i samsvar med forskrift hjemlet i Skogbrukslovens §17. I tillegg benyttes avkastning fra fondets oppbygde kapital.

Skogtiltaksfondets sekretariat er lagt til Norges Skogeierforbund.

 

DEL:

Frister

Skogtiltaksfondet

Søknadsfrister: 1. februar, 1.mai og 1.oktober

Andre aktuelle fond;

Verdiskapingsfondet - søknadsfrist/skissefrist: 1.februar, 1. mai og 1.oktober

Utviklingsfondet - skissefrist: 22.september


Lenker

Verdiskapingsfondet

Utviklingsfondet

Innovasjon Norge

Norges Forskningsråd

Aktualiteter


2018 - Midler fra Fondet utløser FoU aktivitet for over 50 millioner

Skogtiltaksfondet har i 2018 innvilget 11 millioner kroner i støtte til 15 prosjekter. Disse prosjektene har til sammen budsjett på ca. 52 millioner kroner. Se "innvilgede prosjekter" for mer informasjon om prosjektene som er tildelt støtte.

http://skogtiltaksfondet.no/artikkel.cfm?Id_art=12


11,5 millioner i støtte til FoU-prosjekter i 2017

Det er bevilget støtte til 22 prosjekter med en samlet prosjektstøtte fra Skogtiltaksfondet på kr. 11 466 500,-. Med finansiering fra andre kilder og egenandel representerer disse prosjektene FoU-virksomhet for 45 millioner kroner.

25 prosjekter tildelt midler i 2016

Skogtiltaksfondet har tildelt støtte til 25 prosjekter i 2016. Totalt beløper støtten seg til 11,4 millioner kroner.Totalbudsjett for disse FoU-prosjektene er på nærmere 26 mill.kr. I tillegg ligger det inne støtte til "Bio4Fuels" som er en FME (Forskningssenter for miljøvennlig energi) som går over 5 (+3)år og har en totalramme på om lag 250 millioner kr over disse årene. Se "Innvilgede prosjekter" for oversikt over prosjektene som er tildelt støtte i 2016.

11,6 millioner kroner i støtte til prosjekter i 2015

Skogtiltaksfondet har i 2015 tildelt støtte til i alt 25 prosjekter. Totalt beløper støtten seg til 11,6 millioner kroner og totalbudsjett for disse FoU-prosjektene er på 34 mill.kr.

9,1 millioner i støtte til prosjekter i 2014

Skogtiltaksfondet har tildelt støtte til 15 prosjekter i 2014. Totalt beløper støtten seg til 9,1 millioner kroner og totalbudsjett for disse FoU-prosjektene er på nærmere 43 mill.kr. Se "Prosjekter 2014" for oversikt over prosjektene som er tildelt støtte.