Skogtiltaksfondet er skogeiernes felles forskningsfond etablert i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Skogtiltaksfondets hovedoppgave er å sikre brukerfinansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter som kan bidra til å utvikle norsk skogbruk. Fondet kan også bidra med støtte til fellestiltak i skog- og trenæringen.

Skogtiltaksfondet finansieres ved at alle skogeiere trekkes 1 krone pr. omsatt kubikkmeter i samsvar med forskrift hjemlet i Skogbrukslovens §17. I tillegg benyttes avkastning fra fondets oppbygde kapital.

Skogtiltaksfondets sekretariat er lagt til Norges Skogeierforbund.

 

DEL:

Frister

Skogtiltaksfondet

Søknadsfrister: 1. februar, 1.mai og 1.oktober

Andre aktuelle fond;

Verdiskapingsfondet - søknadsfrist/skissefrist: 1.februar, 1. mai og 1.oktober

Utviklingsfondet - skissefrist: 22.september


Lenker

Verdiskapingsfondet

Utviklingsfondet

Innovasjon Norge

Norges Forskningsråd

Aktualiteter


2019 - støtte til 20 prosjekter med tilsammen 12,1 millioner kroner

Skogtiltaksfondet har i 2019 tildelt 20 prosjekter støtte. Totalt beløper dette seg til 12,1 millioner kroner.Disse prosjektene har til sammen budsjett på 120 millioner kroner. Ett prosjekt, PLATON (forskerprosjekt), står alene for et budsjett på 72,5 millioner kroner. Dette er et stort samfunnsfaglig klimaforskningsprosjekt hvor CICERO, Statistisk sentralbyrå, Fridtjof Nansens Institutt, Transportøkonomisk institutt, Frischsenteret og NIBIO skal hjelpe Norge med å nå klimamålene for 2030 og 2050.

2018 - Midler fra Fondet utløser FoU aktivitet for over 50 millioner

Skogtiltaksfondet har i 2018 innvilget 11 millioner kroner i støtte til 15 prosjekter. Disse prosjektene har til sammen budsjett på ca. 52 millioner kroner. Se "innvilgede prosjekter" for mer informasjon om prosjektene som er tildelt støtte.

http://skogtiltaksfondet.no/artikkel.cfm?Id_art=12


11,5 millioner i støtte til FoU-prosjekter i 2017

Det er bevilget støtte til 22 prosjekter med en samlet prosjektstøtte fra Skogtiltaksfondet på kr. 11 466 500,-. Med finansiering fra andre kilder og egenandel representerer disse prosjektene FoU-virksomhet for 45 millioner kroner.

25 prosjekter tildelt midler i 2016

Skogtiltaksfondet har tildelt støtte til 25 prosjekter i 2016. Totalt beløper støtten seg til 11,4 millioner kroner.Totalbudsjett for disse FoU-prosjektene er på nærmere 26 mill.kr. I tillegg ligger det inne støtte til "Bio4Fuels" som er en FME (Forskningssenter for miljøvennlig energi) som går over 5 (+3)år og har en totalramme på om lag 250 millioner kr over disse årene. Se "Innvilgede prosjekter" for oversikt over prosjektene som er tildelt støtte i 2016.

11,6 millioner kroner i støtte til prosjekter i 2015

Skogtiltaksfondet har i 2015 tildelt støtte til i alt 25 prosjekter. Totalt beløper støtten seg til 11,6 millioner kroner og totalbudsjett for disse FoU-prosjektene er på 34 mill.kr.