Skogtiltaksfondet er skogeiernes felles forskningsfond etablert i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Skogtiltaksfondets hovedoppgave er å sikre brukerfinansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter som kan bidra til å utvikle norsk skogbruk. Fondet kan også bidra med støtte til fellestiltak i skog- og trenæringen.

Skogtiltaksfondet finansieres ved at alle skogeiere trekkes 1 krone pr. omsatt kubikkmeter i samsvar med forskrift hjemlet i Skogbrukslovens §17. I tillegg benyttes avkastning fra fondets oppbygde kapital.

Skogtiltaksfondets sekretariat er lagt til Norges Skogeierforbund.

 

DEL:

Frister

Skogtiltaksfondet

Søknadsfrister: 1. februar, 1.mai og 1.oktober

Andre aktuelle fond;

Verdiskapingsfondet - søknadsfrist/skissefrist: 1.februar, 1. mai og 1.oktober

Utviklingsfondet - skissefrist: 22.september


Lenker

Verdiskapingsfondet

Utviklingsfondet

Innovasjon Norge

Norges Forskningsråd

Aktualiteter


2021 - 14 millioner kroner til FoU-aktivitet i næringen

Skogtiltaksfondet støttet 18 prosjekter med til sammen 14,3 millioner kroner i 2021. Totalt bidrar fondets støtte i 2021 til FoU-aktivitet for 110 millioner kroner. Det største enkeltprosjektet er sirkINN - Innovasjonssystem for den helsirkulære verdikjeden for tre. Liste over tildelte midler:

http://skogtiltaksfondet.no/userfiles/files/Innvilgede%20prosjekter%202021.pdf


2020 – historisk høy tildeling av prosjektmidler fra fondet

Skogtiltaksfondet tildelte 18 millioner kroner fordelt på til sammen 20 prosjekter i 2020. Dette er et historisk høyt nivå og trekkes opp av flere store satsninger innen skognæringen. Den største satsningen er etableringen av et senter for forskningsdrevet innovasjon - SmartForest. Senteret har en ramme på om lag 234 millioner kroner og tidsramme på 8 år. Skogtiltaksfondets tildeling dekker skogeierorganisasjonenes kontantbidrag til senteret for det første driftsåret, 2021. Liste over tildelte midler:

http://www.skogtiltaksfondet.no/userfiles/files/Innvilgede%20prosjekter%202020.pdf


2019 - støtte til 20 prosjekter med tilsammen 12,1 millioner kroner

Skogtiltaksfondet har i 2019 tildelt 20 prosjekter støtte. Totalt beløper dette seg til 12,1 millioner kroner.Disse prosjektene har til sammen budsjett på 120 millioner kroner. Ett prosjekt, PLATON (forskerprosjekt), står alene for et budsjett på 72,5 millioner kroner. Dette er et stort samfunnsfaglig klimaforskningsprosjekt hvor CICERO, Statistisk sentralbyrå, Fridtjof Nansens Institutt, Transportøkonomisk institutt, Frischsenteret og NIBIO skal hjelpe Norge med å nå klimamålene for 2030 og 2050.

2018 - Midler fra Fondet utløser FoU aktivitet for over 50 millioner

Skogtiltaksfondet har i 2018 innvilget 11 millioner kroner i støtte til 15 prosjekter. Disse prosjektene har til sammen budsjett på ca. 52 millioner kroner. Se "innvilgede prosjekter" for mer informasjon om prosjektene som er tildelt støtte.

http://skogtiltaksfondet.no/artikkel.cfm?Id_art=12


11,5 millioner i støtte til FoU-prosjekter i 2017

Det er bevilget støtte til 22 prosjekter med en samlet prosjektstøtte fra Skogtiltaksfondet på kr. 11 466 500,-. Med finansiering fra andre kilder og egenandel representerer disse prosjektene FoU-virksomhet for 45 millioner kroner.