Skogtiltaksfondet er skogeiernes felles forskningsfond etablert i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Skogtiltaksfondets hovedoppgave er å sikre brukerfinansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter som kan bidra til å utvikle norsk skogbruk. Fondet kan også bidra med støtte til fellestiltak i skog- og trenæringen.

Skogtiltaksfondet finansieres ved at alle skogeiere trekkes 1 krone pr. omsatt kubikkmeter i samsvar med forskrift hjemlet i Skogbrukslovens §17. I tillegg benyttes avkastning fra fondets oppbygde kapital.

Skogtiltaksfondets sekretariat er lagt til Norges Skogeierforbund.

 

DEL:

Frister

Skogtiltaksfondet

Søknadsfrister: 1. februar, 1.mai og 1.oktober

Andre aktuelle fond;

Verdiskapingsfondet - skissefrister 1.februar og 1.oktober

Utviklingsfondet - skissefrist: 22.september


Lenker

Verdiskapingsfondet

Utviklingsfondet

Innovasjon Norge

Norges Forskningsråd

Aktualiteter


11,5 millioner i støtte til FoU-prosjekter i 2017

Det er bevilget støtte til 22 prosjekter med en samlet prosjektstøtte fra Skogtiltaksfondet på kr. 11 466 500,-. Med finansiering fra andre kilder og egenandel representerer disse prosjektene FoU-virksomhet for 45 millioner kroner.

25 prosjekter tildelt midler i 2016

Skogtiltaksfondet har tildelt støtte til 25 prosjekter i 2016. Totalt beløper støtten seg til 11,4 millioner kroner.Totalbudsjett for disse FoU-prosjektene er på nærmere 26 mill.kr. I tillegg ligger det inne støtte til "Bio4Fuels" som er en FME (Forskningssenter for miljøvennlig energi) som går over 5 (+3)år og har en totalramme på om lag 250 millioner kr over disse årene. Se "Innvilgede prosjekter" for oversikt over prosjektene som er tildelt støtte i 2016.

11,6 millioner kroner i støtte til prosjekter i 2015

Skogtiltaksfondet har i 2015 tildelt støtte til i alt 25 prosjekter. Totalt beløper støtten seg til 11,6 millioner kroner og totalbudsjett for disse FoU-prosjektene er på 34 mill.kr.

9,1 millioner i støtte til prosjekter i 2014

Skogtiltaksfondet har tildelt støtte til 15 prosjekter i 2014. Totalt beløper støtten seg til 9,1 millioner kroner og totalbudsjett for disse FoU-prosjektene er på nærmere 43 mill.kr. Se "Prosjekter 2014" for oversikt over prosjektene som er tildelt støtte.

10,5 millioner tildelt FoU-prosjekter i 2013

Skogtiltaksfondet har i 2013 tildelt til sammen 10,5 mill. kroner til 21 prosjekter. Norges Skogeierforbund har sekretariatsfunksjonen for Skogtiltaksfondet og rådgiver Thomas Husum er godt fornøyd med årets søknader. Fondets hovedoppgave er sikre brukerfinansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter som kan bidra til å utvikle norsk skogbruk, og vi ser at Fondet har en svært viktig rolle med tanke på å generere FoU-aktivitet i hele verdikjeden. Prosjektene Skogtiltaksfondet støtter representerer totalt FoU-aktivitet på nærmere 200 millioner kroner.